- Målet vårt er å bidra til å heve hotell- og restau­rant­bran­sjens service- og innt­jen­ingsnivå, og dermed være ledelsens høyre hånd.
Cecilie Gun­nerud Maurstad
Prosess & strategiveileder/ Mental trener
Cecilie

Aktuelt

Horecautvikling i Horeca-magasinet

mars 21, 2014 / 0 Kom­mentar­er

T T T — Troverdighet – trygghet — tillit!

juli 10, 2013 / 0 Kom­mentar­er

Hvordan oppnå veien til suksess?

juni 15, 2013 / 0 Kom­mentar­er

Referanser

14mai

I media

0 Kom­mentar­er
Artik­ler og pub­likasjon­er om Hore­cautvikling (tidligere Din Høyre Hånd) i media… Les mer →
14mai

Å bruke Cecilie G. Maurstad er en god investering i renommé, motivasjon og lavt sykefravær!

0 Kom­mentar­er
Stor faglig kom­petanse og masse erfar­ing, har gjort at vi i dag er blitt mer kost­nad­sef­fek­tive og pro­duk­tive – sam­tidig… Les mer →
14mai

Jeg kunne ikke startet bedriften uten Din Høyre Hånd (Horecautvikling) – nå har jeg 13 ansatte!

0 Kom­mentar­er
Niska forteller hvordan Cecilie lærte henne å regne på lønn­somhet og sanere pro­duk­ter som ikke solgte bra nok… Les mer →

 

Horecautviklings 7 forutsetninger


Virkeligheten

Virkeligheten

Hvor tapes og vinnes penger?


Engasjement

Engasjement

Inspi­rasjon, entu­si­asme, arbei­ds­glede, for­p­lik­telse, lojalitet.

Yrkesstolthet

Yrkesstolthet

Fagkunnskap, kom­petanse, pro­fesjon­alitet, tilhørighet, tryg­ghet, ans­vars­følelse, hold­ningsendring.


Mestringsfølelse

Mestringsfølelse

God selvtil­lit, god selvfølelse, ydmykhet, uthold­en­het.

Kommunikasjon

Kommunikasjon

Sanse­basert kom­mu­nikasjon, infor­masjon, hel­hetlig tilnærm­ing, positiv psykolo­gi, team­følelse.

Lønnsomhet

Lønnsomhet

Øke innt­jen­ing: Øke omset­ning, senke syke­fravær.

Langsiktighet

Langsiktighet

Langsik­tig og strate­gisk tenkn­ing, struk­tur, strate­gier, klare og tydelige mål, tett samar­bei­d­skul­tur.

Tilbake til toppen