Horecautvikling i Horeca-magasinet

Horecautvikling´s (tidligere Din Høyre Hånd) ser­vicetil­bud pre­sen­teres i en artikkel i Fag­pressens – Horeca-magasinet.

Vi har hatt gleden av å bli inter­vjuet av redak­tør Morten Holt i bran­sjens vik­tig­ste og infor­ma­tive tidsskrift Horeca – mag­a­sinet, våren 2014. Inter­vjuet dekker etter vår opp­fat­ning det vesentlige ved Hore­cautviklings (tidligere Din Høyre Hånd) virk­somhet. Bladet innehold­er også et portret­tin­ter­vju med gründer/daglig leder Cecilie G. Maurstad.

God lesning!

Portret­tin­ter­vju med gründer/daglig leder Cecilie G. Maurstad Din høyre hånd

Inter­vju med Din høyre hånd i HORECA – mag­a­sinet, våren 2014

Foto: Morten Holt/Horeca

Red.amn. mai 2015: Din høyre Hånd har nå skiftet navn til “Hore­cautvikling”. Du kan lese mer om bak­grun­nen for navneen­drin­gen under sek­sjo­nen “Aktuelt”.