Horecautvikling er en del av Sentralen — SoCentral

Hore­cautvikling er i en spen­nende epoke. Vi er en del av Spare­banks­tif­telsens “Sen­tralen”!

Sen­tralen er et kul­turelt og sam­funnsret­tet fel­lesskap. Målet for Sen­tralen er å skape nye møter – både på tvers av kunst- og fagret­ninger og mellom folk som jobber med det samme. Hore­cautvikling har kon­tor­plass i Sen­tralen — SoCen­tral, Nordisk Inku­ba­tor for sam­funnsin­no­vasjon. Dette er en flott anled­ning for oss å jobbe sammen med mange flotte, kreative og modige mennesker.

Her er SoCen­trals nettsider, om du ønsker å lese mer om kon­septet.

Her kan du blant annet lese at “Sam­fun­net trenger nye løs­ninger på mange områder. Vi har tilstrekke­lig kunnskap og ressurs­er til å løse de fleste. For å lykkes trenger vi å finne flere gode samar­bei­dsmod­eller på tvers av fagom­råder, bran­sjer og sek­tor­er. Får vi til det vil vi skape løs­ninger som endrer verden til det bedre. Å få frem sam­mar­bei­dsmod­eller som fører til nye løs­ninger er det vi driver med i SoCentral.”(…)

Huset på 12000 kvadrat­meter rommer både kon­tor­plass­er og scen­erom, og skaper nye møter på tvers av kunst- og fagretninger.