Hva er arbeidsglede?

Arbei­ds­glede er følelsen man har når man har det godt på sitt arbeid og ser frem til å gå på arbeid. Gode kol­leger, spen­nende arbei­d­sopp­gaver og den daglige opplevelse av å gjøre en forskjell for kunder eller kol­leger, kan være årsaker til arbei­ds­glede. For den enkelte medar­bei­der er arbei­ds­glede og trivsel på jobben pos­i­tivt i seg selv og en viktig faktor for medar­bei­derens generelle ve og vel, samt livskvalitet.

Utdrag fra rap­porten “Arbei­ds­glede virker” fra Hov­e­dor­gan­isas­jo­nen Virke og Ennova AS.

Les hele rap­porten her