T T T — Troverdighet – trygghet — tillit!

Hore­cautvikling gir sine klien­ter og kurs­deltakere forbedret kunnskap, fer­digheter og innsikt. 

TTT- tro­verdighet – tryg­ghet — tillit! Grunn­leggende verdier som gjelder for ethvert men­neske; leder, kol­le­gaer og medarbeider!

Hore­cautvikling gir sine klien­ter og kurs­deltakere forbedret kunnskap, fer­digheter og innsikt ved å

  • Utvikle led­erens vilje og evne til å kom­mu­nis­ere bedre med sine medar­bei­dere og vice versa.
  • Utvikle bedre formidlings- og kom­mu­nikasjon­sevne til å gjøre foran­dringer og gjen­nom­føre nød­vendi­ge endring­spros­ess­er på en forståelig, prak­tisk og positiv måte.
  • Skape forståelse for vik­tigheten av forbedret infor­masjon, struk­tur og planlegging.
  • Skape teamet, leder/medarbeider til en tro­verdig, tillitsskapende og trygg enhet.
  • Ha et våkent øye for hvordan virk­somheten raskere vil nå sine mål og oppnå bedre resultater.
  • Se hel­heten i virk­somheten tydeligere, både for medar­bei­dere og ledere.
  • Tilret­te­legge og følge opp medar­bei­dere samt lederes per­son­lige utvikling.
  • Gi sine medar­bei­dere en positiv opplevelse av det å ha en leder med gode kom­mu­nikasjon­sevn­er som klart og tydelig formi­dler sine ønsker og behov.
  • Utvikle lederen til å fungere som en verdi­full mentor og coach for sine medar­bei­dere og kolleger.