Hvordan oppnå veien til suksess?

Uten god tilbakemeld­ing er det vanske­lig å utvikle seg både som bedrift og men­neske! Det eksis­ter­er kun tilbakemeldinger, ikke feiltagelser!

Ser­vi­cenærin­gen og restau­rant­bran­sjens vik­tig­ste formidlingskilde er hvordan ser­vi­cen gis til gjestene.

Ønsket om å gi god service starter først hos indi­videt. I denne sam­men­heng jobber Hore­cautvikling med hver enkelt ansatt, med én til én coach­ing og i team, for raskt å kunne se hvor de forskjel­lige utfor­drin­gene eventuelt ligger. Hva et gitt arbeidsmiljø‑, og klima vil være tjent med på sikt.

Det vil også ofte være behov for å vurdere konkret omplasser­ing av per­son­ale, eventuelt utskiftning.

Hore­cautvikling vil alltid tilpasse, og utvise flek­si­bilitet ift bedriftens behov og ønsker.

Per­son­alet vil ved Ser­viceskolen Hore­cautvikling utdannes til å bidra til at arbei­d­stager, arbei­ds­giv­er og arbei­d­splassen sammen skaper et mer pos­i­tivt miljø, stabil arbei­d­skraft, forbedret hold­ning og respekt for faget.

Kon­sekvensene av dette vil forbedre bunnlin­jen kraftig, da syke­fravær vil reduseres, økende mersalg blir et naturlig resul­tat av at trivsel, engas­je­ment, og arbei­dsmiljøet blir til­fredsstil­lende. 

Hore­cautvikling møter de store utfor­drin­gene i bedriften som gjelder:

 • kort og langtids sykefravær
 • hyppig utskift­ing av personale
 • nedsatt kom­mu­nikasjon
 • dårlig eller util­fredsstil­lende arbei­dsmiljø, felleskap og teamarbeid
 • man­glende moti­vasjon og arbeidsglede
 • lite fokus på mersalg og føl­gelig lav omsetning
 • ans­vars­fraskriv­else,

ved å etablere en grundig forståelse av bedriftens egen his­to­rie samt bedriftens mål og visjon.

Hore­cautvikling danner seg gjennom de forskjel­lige pros­essene et godt og grundig bilde av den totale arbei­dsstruk­turen gjennom fullt og hel­hetlig innsyn i:

 • bedriftens struk­tur, mål og visjon
 • arbei­d­skon­trak­ter
 • kom­mu­nikasjon og systemer
 • rap­por­ter­ing mellom ledelse og per­son­ale og vice versa
 • arbei­dsin­strukser, ‑rutiner og ret­ningslin­jer for ledelse og personale
 • HMS
 • hvordan kom­mu­nikasjo­nen fun­ger­er på alle nivåer
 • dagens situ­asjon og status, både økonomisk og arbeidsmiljømessig
 • bud­sjett og resultat.

Det skapes en grundig under­søkelse som gir grunnlaget for en gjen­no­mar­bei­det rapport som vil bli pre­sen­tert for ledelsen i fase tre.

Dette skaper det beste fun­da­mentet for neste fase i pros­essen og bedriftens resul­tater i fremtiden.

 «En bedrift står aldri stille – den går enten fram eller tilbake». 

Thomas Watson jr., IBMs grunnlegger