Om oss

Hore­cautvikling formi­dler, under­vis­er og bidrar til at alle medar­bei­dere opplever glede og stol­thet i det å gjøre en god jobb.

Om oss

Hva kan bedriften forvente seg av Horecautvikling?

Å få langsik­tig, bedre lønn­somhet i bedriften. Medar­bei­derne vil trives på jobb, inneha kunnskap og kom­petanse, føle tryg­ghet, ans­vars­følelse og tilhørighet. De utvikler god selvtil­lit og opplever mestrings­følelse daglig. Dette gir yrkesstol­thet og skaper stabil arbei­d­skraft og god team­følelse, som senker syke­fraværet. Økt mersalg blir en naturlig kon­sekvens av oven­nevnte og gir gode resul­tater på bunnlinjen.

Om daglig leder i Horecautvikling, Cecilie G. Maurstad

Cecilie er Prosess & Strate­giveiled­er, men­tal­tren­er, NLP Master, Helse & Busi­ness Coach. Hun har 35 års yrke­ser­far­ing og kom­petanse fra restau­rant­bran­sjen og har arbei­det i samtlige still­inger fra «skrubben», til eier og daglig leder. Gjennom et rikt yrkesliv har hun tileg­net seg unik kunnskap om hvordan enkeltin­di­videt fun­ger­er og arbei­der best. Som leder har hun bidratt til å skape trivsel på arbei­det slik at de ansatte selv styrker felleskapet og ans­vars­følelsen. Syke­fravær og hyppig utskift­ing av per­son­ale har under hennes ledelse vært tilnærmet lik null.

Cecilie forteller:

«Du har noe helt spe­sielt» har jeg fått høre siden jeg begynte som lærling i Hotel Con­ti­nen­tal, Oslo. I dag, 35 år senere, vet jeg hva dette «spe­sielle» er. Jeg er så heldig å være opti­mist av legning. Jeg har en bren­nende liden­skap i det å få anled­ning til å gjøre andre glade. Å moti­vere, se medar­bei­dere vokse, mestre og fungere på sitt beste. Å bidra og hjelpe medar­bei­dere til å finne frem det beste i seg selv, lære dem å verd­sette og oppleve gleden i at det å gi god service er en til­fredsstil­lende og berik­ende følelse, – samt dette å ha en trygg jobb å gå til – hver dag! Jeg har hatt gleden gjennom et langt yrkesliv ved å se, kjenne og oppleve at det jeg gjør gir mening i andres liv!

Å gi er noe flott, berik­ende og verdifullt!
«Sørg for at livet ditt er used­van­lig under­hold­ende, du trenger ikke være vakker, rik eller smart – bare veldig entusiastisk»

Samarbeidspartnere

Ser­viceskolen Hore­cautvikling samarbeidspartnere/kursholdere:

  • Anita Winther, Nlp Master & Busi­ness Coach
  • Heidi Mar­tin­sen, Nlp Master & Busi­ness Coach
  • Kirsti Jareg, Psykolog, Kirstis egen side
  • Karo­line Hen­rik­sen,  Advokat­fir­maet HBN Hen­rik­sen Bakke-Nielsen,  Fir­maets egne sider
  • Lieselotte Holmene, skue­spiller, Marja-teatret,  Teaterets sider
  • Philip D. Bør­re­sen, kaospilot

Ressurspersoner ved Serviceskolen Horecautvikling:

  • Jane D. Bør­re­sen, malerinne og selvs­tendig næringsdrivende
  • Mar­i­anne Lee­gaard, Ledende syke­pleier akutt mot­taket Ullevål Sykehus

Takk til bidragsyterne

Takk til/ bidragsytere websiden

Sertifiseringer

Se doku­men­tasjon

Ser­ti­fis­er­ing NLP Master & Busi­ness Coach

Ser­ti­fis­er­ing NLP Master Health Coach

Ser­ti­fis­er­ing Instruk­tør i mind­full­ness CGM

Ser­ti­fis­er­ing Iden­ti­ty Compass Konsulent

Se brosjyre om Iden­ti­ty Compass