Å bruke Cecilie G. Maurstad er en god investering i renommé, motivasjon og lavt sykefravær!

Gisle Stef­fensen er en nestor i den norske hotell­bran­sjen, og har styrt det tradis­jon­srike og renom­merte Sola Strand Hotel utenfor Sta­vanger i en årrekke. Han forteller om en hektisk tid på hotel­let, da de i forbindelse med en utvidelse av kap­a­siteten økte omset­nin­gen med utrolige 20 mil­lion­er på et år.

– Vi har alltid vært kjent for høy service, og fikk en utfor­dring med kom­bi­nasjo­nen stor økning av gjester og mange nyanset­telser. Det var særlig behov for bedre koordiner­ing mellom kjøkken, restau­rant, booking og ledelse. Vi engas­jerte derfor Cecilie G. Maurstad til å håndtere dette. Hun har masse bran­sjeer­far­ing gjennom drift og ledelse av hotell og restau­ran­ter i en årrekke. Cecilie tok umid­del­bart tak og fikk løst opp­gaven hun ble satt til på utmer­ket måte. Gjennom tett samar­beid med nøkkelper­son­er som kjøkken­sjef, restau­rantsjef, book­ingsjef og F&Bsjef, skapte hun bedret dialog og samar­beid, mer åpenhet, bedre struk­tur og økt fokus i avdelin­gene, sier Steffensen.

Godt humør og ærlig dialog

Stef­fensen er svært fornøyd med jobben Maurstad har gjort, og sier dette har vært en spen­nende reise for hele hotel­let. Han mener det er viktig å lære av sine feil og er stolt og glad for at Sola Strand igjen har topp stemn­ing og svært fornøyde gjester.

– Når et hotell får utfor­dringer som går ut over gjestene, er det bare å innse at ikke alt er perfekt og prøve å rydde opp. Dette vil nok mange hotell kjenne seg igjen i. Utfor­drin­gen er jo å løse opp­gaven på riktig måte. Cecilie G. Maurstad har en form der hun ikke legger noe i mellom. Alt kommer opp på bordet. Men hun har men­neske­lig innsikt, omtanke for andre og masse godt humør. Dette, i kom­bi­nasjon med stor faglig kom­petanse og masse erfar­ing, har gjort at vi i dag er blitt mer kost­nad­sef­fek­tive og pro­duk­tive – sam­tidig som de ansatte stor­trives i jobben. Hun er verdt hver krone, avs­lut­ter han!

Å bruke Cecilie G. Maurstad er en god invester­ing i renommé, moti­vasjon og lavt sykefravær!

Gisle Stef­fensen, adm. dir. Sola Strand Hotel