Allerede i første samtale med Cecilie G. Maurstad merket jeg at jeg hadde mye å lære av henne!

Sola Strand Hotel er et ærverdig, flott hotell, beliggende nydelig til ved Sola-stranda. Hotel­let feirer i år sitt 100 års jubileum og frem­står i dag mer strøkent og vel­drevent enn noen gang. Men for bare 1,5 år siden var ikke situ­asjo­nen like god.

– Vi hadde utvidet kap­a­siteten fra 84 til 139 rom og ansatt mange nye fra mange forskjel­lige land. Kom­mu­nikasjo­nen mellom avdelin­gene var ikke optimal og føltes ikke bra nok. Særlig var det store utfor­dringer mellom kjøkken og booking. Hotelledelsen valgte å trekke inn Din Høyre Hånd (Red.amn.: Hore­cautvikling), og allerede i første samtale med Cecilie G. Maurstad merket jeg at jeg hadde mye å lære av denne erfarne og klare damen. Her er det store muligheter, tenkte jeg, sier F&B manager Nicolas Maffini, som i nesten ett år har samar­bei­det tett med Din Høyre Hånd (Red.amn.: Horecautvikling).

Grundig og løsningsorientert

Maffini hadde tre-fire innle­dende sam­taler med Maurstad, der hun var tydelig og for­t­alte hvordan hun planla job­bin­gen og hvilke mål hun hadde. Siden har det gått slag i slag.

– Hun bodde på hotel­let, gjorde seg godt kjent med de ansatte, var åpen og doku­menterte hele tiden at hun kunne faget sitt – hotell, restau­rant, service og varekost. Hun har brukt mye av tiden sammen med mine fire avdel­ingsledere for F&B, booking, kjøkken og restau­rant og snakket om utfor­dringer, verdier og funnet løs­ninger. Resul­tatet har blitt mange nye rutiner, sjekklis­ter, arbei­dsin­strukser, arbei­dsme­toder og ser­vice­tren­ing – og med kom­mu­nikasjon i sentrum for det hele. Kom­mu­nikasjo­nen mellom meg og mine avdel­ingsledere er blitt mye bedre. Vi er ærlige og har respekt for hveran­dre. Dette blir tatt videre med de ansatte. Abso­lutt alle har jobbet med seg selv og stiller i dag stren­gere krav til seg selv. Vi jobber bedre og det er hyggeligere å være på jobb i forhold til for et år siden, sier han.

Oppløftende resultater

Ved siden av en helt ny tone og den gode følelsen av at alle drar i samme retning, synes resul­tatene også på andre områder.

– Oppry­d­din­gen har gitt både bedre effek­tivis­er­ing og bedre kost­nad­skon­troll. Vi har fått mange pos­i­tive tilbakemeldinger fra gjestene. De opplever at alle forsøk­er å være et godt vert­skap og forteller om gode hold­ninger og flott ser­vi­ceinnstill­ing. Jeg har også fått mange kom­mentar­er fra hov­mester og servitør­er, som har merket forskjellen. Selv er jeg litt kon­flik­t­sky, men Cecilie har fått ting opp på bordet og løst utfor­drin­gene. Med dette har jeg blitt en bedre leder og lært meg å kom­mu­nis­ere bedre med mine folk, og per­son­alet har blitt flink­ere til å kon­fron­tere meg med ting. Vi skylder Cecilie stor takk for måten hun har ”ryddet opp” på, og hennes evne til å moti­vere, over­be­vise og engas­jere har gitt oss stor moti­vasjon til å bli bedre, avs­lut­ter F&B‑manager Maffini.

Allerede i første samtale med Cecilie G. Maurstad merket jeg at jeg hadde mye å lære av henne!

Nicolas Maffini, Food & Bev­er­age manager, Sola Strand Hotel