Coaching

Hva er coaching?

Det er å bidra/hjelpe klien­ten til å finne egne svar og løs­ninger ved å bruke effek­tive verktøy og dypt­gående strategiarbeide.

 • Coach­ing er et effek­tivt og godt verktøy hvor det settes fokus på løs­ninger for å komme lettere til fast­lagte mål
 • Coach­ing gir klarhet i verdier og hva som er viktig for enten enkeltin­di­videt eller bedriften
 • Coach­ing gir klarhet i hvem du er, hvor du skal og hvorfor du gjør det du gjør
 • For å igangsette en prosess frem mot ønsket mål er det ofte hen­sik­tsmes­sig å klar­legge og å fjerne begrensninger
 • Hva som eventuelt er blokkeringer/ begren­sninger og utfor­dringer i hverda­gen, enten det gjelder arbeids- eller pri­vatlivet. Gjennom coach­ing og endring­spros­ess­er klarer vi å «ompro­gram­mere» oss selv

Vi kan også fork­lare «å coache»/»coaching» med utvikling. Det handler om å hjelpe men­nesker og bedrifter fra nåværende til­stand til ønsket tilstand. 

Det finnes mange forskjel­lige mod­eller, teknikker og verktøy innen­for coach­ing. Tidligere var begrepene coach og coach­ing noe de fleste relaterte til idretten.
De siste 40 års utvikling og forståelse av uttrykket og pro­fesjo­nen «coach­ing», gjør at det i dag brukes coach­ing innen­for alle bran­sjer. Det er i aktiv bruk og anerk­jent i næringslivet og blant toppledere.

Til indi­vidu­ell og team­basert bedrifts-coach­ing anven­der Hore­cautvikling blant annet Iden­ti­ty Compass System, et presist og effek­tivt analy­sev­erk­tøy. Iden­ti­ty Compass er et net­tbasert verktøy som bidrar til å:

 • utvikle gode ledere og team som kan spille hveran­dre gode
 • vite hva som motiver­er og demo­tiver­er den enkelte
 • jobbe effek­tivt og presist med kon­flik­thånd­ter­ing og stressmestring
 • måle arbei­d­skli­maet og bedriftskulturen
 • belyse ressurs­er og utfordringer
 • finne viten­skapelig sam­men­heng mellom moti­vasjon og til­fred­shet på jobb
 • reagere proak­tivt for å redusere sykefravær
 • for­mulere still­ingsan­nonser og jobbprofiler

Coaching

Hva er opprinnelsen for tittelen Coach:

«Beteg­nelsen coach er opprin­nelig avledet av det ungarske ordet kocsi, som betyr; en vogn fra Kocs (Web­ster’s 1994).
Kocs er en by i det nordøstlige Ungarn som hadde lange tradis­jon­er med vogn­byg­ging. Vognene fra Kocs var kjent for å være meget gode og solide. Begrepet coach er senere blitt brukt om kusker og vogner i forbindelse med hest, jern­bane, bil og fly. Coach blir dermed en kusk eller vogn som bringer men­nesker fra ett sted til et annet. Coach får en sym­bol­sk betyd­ning: å bringe men­nesker fra hvordan de faktisk lever sitt liv i dag, til hvordan de ideelt sett ønsker å leve det. Coach blir det nød­vendi­ge virkemi­dlet for å få til denne lære­pros­essen eller denne trans­for­masjo­nen». Kilde: Morten Emil Berg er amanu­en­sis ved Han­delshøyskolen BI og utdan­net siviløkonom og cand.mag. i sam­funnsfag, Econas tidsskrift og helse, Magma.

Hva spesifikt gjør en coach — hvilken rolle har en coach?:

 • Utfor­dr­er klien­ten gjennom bevis­st­gjøring, sor­ter­ingsar­beid og klargjøring av ønskete mål i fremtiden
 • Å stille sen­trale og viktige spørsmål
 • Bidrar og opp­for­dr­er til han­dling og til å være en tydelig, uavhengig og lojal samar­bei­dspart­ner og støttespiller
 • Jobber med å skape integritet hos hver enkelt medar­bei­der eller leder gjennom å bevis­st­gjøre egne verdier og få frem gode hold­ninger og adferd
 • Forsterk­er effek­ten av klien­tens eller virk­somhetens allerede eksis­terende ressurser
 • Bidrar og hjelper klien­ten til å finne egne svar og løs­ninger gjennom å være en støtte­spiller, utvikle og å forsterke allerede eksis­terende ressurser
 • Bidrar til å øke selvtil­lit og bygge opp god selvfølelse
 • Bidrar til klien­tens frem­skritt ved endringsprosesser
 • Bidrar til at klien­ten utvikler sine egne ressurs­er og gjør det som er riktig for han/henne

Kon­sekvensene av å bruke en NLP coach øker sjansene for å oppnå de resul­tater klien­ten ønsker; enten det gjelder enkeltin­di­vid, medar­bei­der, leder, bedrift eller organ­isas­jon. Gode tilbakemeldinger satt i system er viktige deler av en endring/læringsprosess.

«Uavhengig av hvor mye suksess du har, uavhengig av hvor rik du er, uavhengig av hvor mye talent du har, og uavhengig av hvor i livet du er — du vil alltid trenge en coach» Kilde; Ken Blan­chard, an acknowl­edged expert in leadership.