Kommunikasjon, NLP

Hore­cautvikling jobber blant annet med NLP mod­ellen. NLP mod­ellen er et kom­mu­nikasjonsverk­tøy. Det arbei­des med:

  • Våre tanker (tankemøn­ster)
  • Språk (språk­møn­ster), kom­mu­nikasjon, både den verbale og non­ver­bale (kroppsspråk)
  • Adferd som påvirk­er oss selv og våre omgivelser.
  • Å utvikle en forståelse og opp­fat­ning om vårt forhold til oss selv og verden omkring oss.

Hva er Nevro Lingvistisk Programmering, NLP:

KommunikasjonNLP oppstod i USA på tidlig 1970-tallet, gjennom samar­beid mellom en rekke frem­stående men­nesker innen ulike fagfelt. John Grinder og Richard Bandler er de to som først og fremst er kjent for å ha gjort NLP til viten­skap. Grinder er en av verdens mest fremtre­dende lingvis­ter (språk­forskere). Bandler er matem­atik­er, gestalt­ter­apeut og dataekspert. Robert Dilts sammen med de to oven­nevnte er en av de store utviklere og bidragsytere innen­for NLP. I 1974 samar­bei­det Bandler og Grinder for å lage mod­eller av Satir, Perlz, og senere Erick­sons språkmønstre.

 

Nevro

Vi mottar all infor­masjon via hjernen og via nervesys­temet. Dette gjør vi gjennom våre fem sanser; å se, lukte, smake, høre og gjennom våre følelser, å «kjenne».

Lingvistisk

Har med vårt språk og kroppsspråk å gjøre. Vår kom­mu­nikasjon med oss selv og andre. Vår kom­mu­nikasjons­form gjen­speil­er også hvordan vi organ­is­er­er våre tanker.

Programmering

Erfaringer og opplevelser i livet pro­gram­mer­er oss til å være både ressurssterke og ‑svake. Dette via både tanke- og språkmønster.