Helsecoaching

Helse coach­ing er basert på avansert NLP, NLP-coach­ing, coach­ing og helse­frem­mende arbeid. Som arbei­d­som­råde er helsecoach­ing skapt for å gi store gevin­ster for hele sam­fun­net i form av helse­frem­mende resul­tater og redusert syke­fravær. God­kjent av Helse- og omsorgs­de­parte­mentet i 2011.

«Helsecoach­ing er en kom­ple­men­tær metode som sterkt anerk­jen­ner forbindelsen mellom kropp, sinn og tanker. Din atferd styrer dine tanker og dine tanker styrer din atferd. All NLP coach­ing handler således om vår helse. Våre begren­sninger, hva vi tror på og våre verdier styrer oss i alt vi foretar oss, og kan skape god helse eller dårlig helse».

Kilde: Hilde Person. Grunn­leg­ger av Coach­ing & NLP Skolen Norge

Cecilie - helsecoachingI Helsecoach­ing jobber vi spe­si­fikt med begren­sninger og trossys­te­mer.
«Chang­ing Belief Systems» — CBS er en metode/teknikk som er utviklet av en av grunn­leg­gerne av NLP, Robert B. Dilts, USA.
Ta kontakt med oss for mer infor­masjon vedrørende denne delen av vår Coach­ing tjeneste.