Konsulentvirksomhet

ArbeidsmiljøHore­cautvikling tilbyr kon­sulent­tjen­ester med hel­hetlig fokus mot ledelse og ansatte i hotel- og restau­rant­bran­sjen ved å virke­lig­gjøre forbedringer og skape hold­ningsendring gjennom under­vis­ning, opplæring og oppføl­ging til unge i alderen fra 18 år og oppover.

  • Veiled­ning
  • Men­tor­ing
  • Råd­givn­ing
  • Vur­der­ing av eksis­terende arbei­dsmiljø i virksomheten
  • Vurdere kom­mu­nikasjo­nen i og mellom alle ledd
  • Utvikle strate­gi­er og verktøy for den enkelte bedrifts behov og verdier
  • Avklare konkrete mål i endringsprosesser