Serviceskolen

Kon­sulentvirk­somheten Hore­cautvikling tilbyr opplæring og utdan­ning direkte inn i arbeidslivet:

 • Ser­viceskolen Hore­cautvikling tilbyr prak­tiske og teo­retiske kurs for å gi arbei­d­stagere moti­vasjon, «gnist», mestrings­følelse, klare mål og tro på seg selv til å fungere godt i arbeidslivet
 • Ser­viceskolen Hore­cautvikling gir kurs­delt­agere forbedret kunnskap, fer­digheter og innsikt på egen arbeidsplass
 • Ser­viceskolen Hore­cautvikling under­vis­er kurs­delt­agere i kunsten å fremme god kom­mu­nikasjon og infor­masjons­flyt i alle ledd
 • Ser­viceskolen Hore­cautvikling under­vis­er i positiv psykolo­gi med fokus på å skape:
 • Økt mersalg
 • Redusert syke­fravær
 • Godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Medans­var i hverda­gen på arbeidsplassen
 • God team­følelse
 • Tett samar­bei­d­skul­tur mellom ledelse og «fot­folket»
 • Bevis­st­gjøring og betyd­nin­gen av arbei­dsmoral og hold­ninger i arbeidslivet
 • Trening i adferds-fysiologi
 • Bevis­st­gjøring og betyd­nin­gen av vårt kroppsspråk

servicesskolenKursene vil alltid være tilpas­set virk­somhetens behov og ønsker på en flek­si­bel måte. Kursene utvikles, hvis ønske­lig, i nært samar­beid med virk­somhetens Personal/HR ans­varlige samt ledere. Dette gjør at virk­somhetens arbei­d­skul­tur og form videre­føres slik at effek­ten av Ser­viceskolens engas­je­ment vil bli optimal.